همکاران ما

شورای راهبردی

سید احمد معتمدی

رئیس شورا و رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مسعود خوانساری

نائب رئیس شورا و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

محمد تقی بانکی

دبیر شورا و رئیس مدرسه کسب‌و‌کار

بهروز کریمی

رئیس پردیس تخصصی مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بهمن عشقی

دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

شورای علمی

مهدی لطفی هروی

هیات علمی، دانشكده مديريت، علم و فناوري، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سید محمدحسین کریمیان

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محسن اکبرپور شیرازی

هیات علمی، دانشكده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علیرضا شیخ

هیات علمی، دانشكده مديريت، علم و فناوري، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محمد تقی بانکی

دبیر شورا و رئیس مدرسه کسب‌و‌کار

علی زواشکیانی

دبیر علمی شورا و معاون مدرسه کسب‌و‌کار

بنیان‌گذاران

همکاران برگزاری

لوگو سازمان نام و نام خانوادگی لوگو نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی