قدرت حاکمیت در مشاغل خانوادگی

برای اینکه بتوانید در کسب‌و‌کار خانوادگی خود به موفقیت‌های بزرگی برسید، نیازمند انتخاب ساختار مناسب مدیریتی و حاکمیتی برای شرکت و خانواده تان هستید. در واقع، از این طریق می‌توان ارتباط بین تطبیق‌پذیری اعضای خانواده و حاکمیت تجاری را افزایش داد. امری که باعث دستیابی به موفقیت طولانی مدت در کسب‌و‌کارهای خانوادگی می‌شود.

در تحقیقات، روش‌های موفقیت کارآفرینی فراتر از نسل ها/  Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices  (STEP) که در سال 2019 برگزار شد. از نظرسنجی جهانی درباره تجارت‌های خانوادگی که توسط شرکت خصوصی KPMG ارائه شده بود، برای تحقیق درباره ساختارهای حاکمیت خانواده‌ها و تجارت‌های آن‌ها، ابزارهای حاکمیتی استفاده شده در این تجارت‌ها، رابطه بین این ابزارها و عملکرد بیزینس‌های خانوادگی استفاده شد. طبق این نظرسنجی حدود 88 درصد از مدیرانی که بیزینس‌های آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته بود، تطبیق پذیری بالایی با تجارت خانوادگی خود داشته‌اند.

در ماه‌های اخیر، همبستگی بیزینس‌های خانوادگی با خانواده‌ها عمیقتر شده است. و بسیاری از رهبران از این مسئله  برای تامل در حوزه اهداف شرکت و بیزینس و بررسی چشم اندازهای جدید نقش هایی که تجارت و خانواده می‌توانند در جامعه گسترش دهند، استفاده می‌کنند. اولویت‌های غیر مالی یک بیزینس خانوادگی  یا ثروت اجتماعی-عاطفی از عوامل اصلی رقابت طولانی مدت بین کسب‌و کارهای خانوادگی هستند. بنابراین، تعجبی ندارد که بسیاری از شرکت‌های خانوادگی درباره اهداف تجاری و نقش‌هایی که اعضای خانواده خود در سازمان برعهده دارند، تأمل کنند.

تعدادی از مدیر عاملان کسب‌وکارهای خانوادگی که در نظرسنجی STEP 2019 شرکت کرده بودند، در اواخر بهار و اوایل تابستان سال 2020 مجدداً برای مصاحبه و تحقیق به سازمان مراجعه کردند. آن‌ها  به ما کمک کردند، درک بیشتری درباره نحوه اداره کسب‌وکارهای خانوادگی در دوران همه گیری کووید 19 پیدا کنیم.  طبق این مصاحبه‌ها دو عامل اساسی، وجود ساختار حکمرانی مناسب و داشتن برنامه تجاری برای شرایط اضطرار و غیر قابل پیش بینی به حفظ تداوم رهبری و بقای بیزینس آن‌ها کمک کرده‌اند.

چه تصمیماتی اهمیت زیادی دارند؟

تصمیم‌گیری در مورد مسیر پیش روی تجاری بر پایه و اساس ارزش‌های خانواده امری مهم و پیچیده است. در مرکز کسب‌وکارهای خانوادگی باید به ساختارهای حاکمیت خانواده به عنوان ابزاری منتقدانه برای کمک به خانواده در برقراری ارتباط، حل مشکلات و تصمیم‌گیری‌های همچون تاثیر خانواده بر تجارت و تاثیر تجارت بر خانواده پرداخت. معمولا، بیزینس‌های خانوادگی ساختار حاکمیت خانوادگی را بر ساختار شرکتی و حقوقی ترجیح می‌دهند. البته، این مسئله در هر فرهنگ و کشوری متفاوت است. به عنوان مثال، در آمریکای شمالی ترجیح مشاغل خانوادگی برای مدیریت شرکت و یا بیزینس استفاده از ساختار حاکمیت شرکتی و حقوقی است.

طبق گزارش ارائه شده توسط The STEP Project Family Business در سال 2019، معمولا مشاغل خانوادگی برای اداره تجارت خود از مواردی همچون مشاوره حرفه‌ای خارج از شرکت و یا سازمان، خط مشی برای استخدام اعضای خانواده و جلسات رسمی خانوادگی استفاده می‌کنند.

مشاغل خانوادگی

از جمله ابزارهای دیگر مورد استفاده در کسب‌وکارهای خانوادگی می‌توان به اجتماع خانواده، قطعنامه‌ای برای مأموریت خانواده، خط مشی برای رفع اختلافات و تعارضات درون بیزینسی، و  شورای رسمی خانواده اشاره کرد. تقریباً نیمی (45 درصد) از مشاغل خانوادگی موجود در سراسر جهان فقط از یک ابزار برای اداره بیزینس خانوادگی خود استفاده می‌کنند، 22 درصد از دو ابزار استفاده کرده و 33 درصد هم از سه ابزار یا بیش از آن برای مدیریت مشاغل خانوادگی بهره می‌برند.

طبق تحقیقات، در آمریکای شمالی کسب‌و‌کارهای خانوادگی (54 درصد) بیش از سه ابزار ذکر شده برای اداره کسب‌وکارهای خانوادگی خود بهره می‌برند؛ که طبق گزارشات بیشترین درصد استفاده از ابزارها در آمریکای شمالی ثبت شده است. همچنین، طبق گزارش STEP Project Family Business، نرخ استفاده از ابزارهای حاکمیت شرکتی مشابه نرخ استفاده از ابزارهای حاکمیت خانوادگی است. از جمله  ابزارهای حاکمیت شرکتی و حقوقی به تصویب رسیده می‌توان به حضور هئیت مدیره خانم (31 درصد)، سازماندهی فرآیند جانشینی رسمی (16 درصد)، اجرای آیین نامه خانوادگی (16 درصد) و نصب هیئت مدیره رسمی (11 درصد) اشاره کرد.

چگونه انتخاب نوع حاکمیت بر نحوه عملکرد تجارت خانوادگی تاثیرگذار است؟

طبق یک تحقیق جالب ارائه شده توسط ,STEP Project Family Business استفاده از ابزارهای حاکمیت شرکتی و حقوقی در کسب‌وکارهای خانوادگی منجر به افزایش حس تطبیق پذیری  اعضای خانواده با بیزینس می‌شود. می‌توان گفت مشاغل خانوادگی که از سه یا چهار ابزار حاکمیت شرکتی و حقوقی استفاده می‌کنند، در مقایسه با مشاغل خانوادگی ای که فقط از یک ابزار استفاده می‌کنند، کارایی و عملکرد بهتری را در حین فعالیت‌های تجاری خود ارائه می‌دهند.

علاوه بر این، تحقیقاتی در  KPMG نشانگر آن بوده است که، تعداد مشاغل خانوادگی که خواهان استفاده از آیین نامه و تصویب قوانین اساسی برای نحوه عملکرد اعضای شرکت هستند، افزایش یافته‌اند. همچنین، این تحقیق نشانگر افزایش درک آن‌ها از دیدگاه‌های مشترک به منظور کاهش درگیری‌ها بوده است. به نوعی می‌توان علت موفقیت مشاغل خانوادگی در درازمدت را در وحدت و اعتماد در جهت گیری های شغلی اعضای خانواده با یکدیگر می توان دانست.

همچنین، میان بزرگی و کوچکی کسب‌وکارهای خانوادگی، بلوغ و نوع ساختار حاکمیتی در کسب‌و‌کارهای خانوادگی ارتباطات عمیقی وجود دارد. معمولا، کسب‌وکارهای خانوادگی که توسط بنیانگذار یا نسل دوم خانواده اداره می‌شوند، بیشتر از بیزینس‌های خانوادگی که چندین نسل است روی کار هستند، به ساختارهای حاکمیت خانوادگی متکی هستند.

اما، بیزینس‌های خانوادگی که چندین نسل به صورت موفقیت‌آمیز پایدار بوده‌اند، تمایل به استفاده از ساختارهای حاکمیتی شرکتی و حقوقی دارند. به همین خاطر، براساس تحقیقات KPMG، بیزینس‌های خانوادگی کوچکتر معمولا توافق نامه سهامداری دارند. این در حالی است که مشاغل خانوادگی بزرگتر معمولا از اعضای هیئت مدیره برای ساختارهای حکومتی خود بهره می‌برند. (مشاغل خانوادگی بزرگ، به مشاغلی که بیش از 250 نفر را استخدام کرده‌اند، گفته می‌شود.)

کسب و کار خانوادگی

از آنجایی که تعداد زیادی از کسب‌وکارهای خانوادگی براساس استحکام روابط بین اعضای خانواده به موفقیت یا یا شکست رسیده‌اند، جای تعجبی وجود ندارد که بتوان اثرات مفید ثروت اجتماعی و عاطفی را در نحوه حاکمیت کسب‌وکارهای خانوادگی مشاهده کرد. مشاغل خانوادگی که نحوه حاکمیت ساختاری آن‌ها اهمیت زیادی دارد، معمولا تمایل به کارآیی بیشتر و عملکرد بهتری دارند. همچنین، اغلب کسب‌وکارهای خانوادگی که رهبری خودرای و سبک مدیریتی بالا به پایین در برنامه‌های تجاری و حاکمیتی خود دارند، ضعیفتر از رقبایشان عمل می‌کنند. احتمالا، علت آن را بتوان وجود رهبر و مدیر سطه گر و خودرای دانست.

مشاغل خانوادگی در سراسر جهان نیازمند تغییر هستند

طبق گزارشات ارائه شده از سراسر جهان،  تنها حدود 50 درصد از رهبران مشاغل خانوادگی از ساختار حاکمیتی فعلی خود راضی هستند. نیمه باقی مانده معتقدند که برای دستیابی به رشد بیشتر باید تغییر کنند. بیزینس‌های خانوادگی در آمریکای شمالی،  اروپا و آسیای میانه می‌توانند در سریعترین زمان ممکن تغییرات لازمه را برای اداره تجارت و بیزینس خود اعمال کنند.

همانطور که قبلاً ذکر شد، در آمریکای شمالی معمولا از سه یا ابزارهای بیشتری برای اعمال حاکمیت و مدیریت بیزینس‌های خانوادگی استفاده می‌شود. نمی‌توان ارتباط بین ابزارهای حاکمیتی خانواده و میزان تطبیق پذیری و سازگاری اعضای خانواده با تجارت، موفقیت و رشد مشاغل خانوادگی را انکار کرد. این تحقیق به وضوح بیانگر آن بوده است که، مشاغل خانوادگی برای دستیابی به موفقیت‌های بیشتر به استفاده از ابزارهای بیشتری برای حکومت تجاری خود نیازمند هستند. همچنین، کاربرد این ابزارها منجر به افزایش کارآمدی و در نهایت بهبود عملکرد تجاری اعضا و مدیریت در کنار یکدیگر می‌شود.

نتیجه گیری قدرت حاکمیت در مشاغل خانوادگی

نوع حاکمیت در مشاغل تجاری اهمیت زیادی دارد. در واقع، حاکمیتی که ابزارهای مناسب را به کار می‌برد، می‌تواند در سریعترین زمان ممکن به اهدافی همانند تقویت روابط خانوادگی، بهبود عملکرد تجاری، افزایش فروش و غیره دست یاید. البته، بسیاری از مشاغل خانوادگی، مخصوصا در شرایط فعلی (همه گیری ویروس کووید 19) نیازمند استفاده از ساختارهای حاکمیتی کاربردی و اصولی هستند.

امیدواریم، این مقاله شما را با ایده‌های جدیدی درباره ساختار حاکمیتی بیزینس‌های خانوادگی  آشنا کرده باشد. شما می‌توانید از این نکات و عوامل در راستای بهبود وضعیت کسب‌و‌کار خانوادگی خود حتی در شرایط سخت و پیش بینی نشده ای همچون همه گیری کووید 19 بهره ببرید.

منبع 

 

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.