طرح اقتصادی کوتاه‌مدت برای کاهش اثرات منفی کرونا بر اقتصاد کشور

همکاران

مدرسه کسب و کار

موضوع پروژه

طرح اقتصادی کوتاه‌مدت برای کاهش اثرات منفی کرونا بر اقتصاد کشور

اطلاعات پروژه

متن پروژه پژوهشی